அன்புடன் பேசும் ஆயிரம் வார்த்தைகளை விட,
உரிமையோடு பேசும்
ஒரு வார்த்தையில் இருப்பதுதான்
உண்மையான உறவு..!